Menu szkoły

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowie poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest szerzenie wśród dzieci bezpiecznych postaw i zachowań na drodze, w domu, przedszkolu i na wakacjach.

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowie poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest kształtowanie prawidłowej mowy dzieci - głoski syczące s, c, z, dz.

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowie poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest kształtowanie prawidłowej mowy dzieci - głoski szumiące sz, cz, ż, dż.

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Skole Podstawowej w Bukowie poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest przybliżanie dzieciom świąt nietypowych podczas zajęć w przedszkolu.

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowie poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na temat życia zwierząt egzotycznych.

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowie poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na temat budowy człowieka oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowie poświedczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest przybliżenie dzieciom postaci z najbardziej znanych bajek i baśni oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

liczba odwiedzin: 216440

Szanowni Rodzice,

od poniedziałku, tj. od 18 stycznia br. uczniowie klas I–III Szkoły Podstawowej wracają do stacjonarnego nauczania z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego , natomiast uczniowie klas IV–VI SP do 31.01.2021 r. kontynuują naukę w trybie zdalnym na dotychczasowych zasadach.

 

Organizacja zajęć w formie stacjonarnej dla uczniów klas I–III SP w Bukowie od 18.01.2021 r.:


 

1.Uczniowie bez zgody nauczyciela nie opuszczają wyznaczonych miejsc spędzania przerw.

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za bezpieczne przeprowadzenie dzieci do miejsca przerwy oraz za wietrzenie klas.

3. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą, nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek

4. Godziny dowozów i odwozów,  pracy świetlicy szkolnej oraz biblioteki nie ulegają zmianie.

5. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły; jeżeli obecność rodzica jest niezbędna przebywa on tylko w części wyznaczonej.

6. W czasie przerw dzieci osłaniają usta i nos maseczkami, które zapewniają rodzice.

7. Dotychczasowe zasady dotyczące zachowania reżimu sanitarnego nie ulegają zmianie.

 

O ewentualnych zmianach będziemy informować Rodziców na bieżąco.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowie

Regina Pooch

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla klas I-III szkół podstawowych

 

Organizacja zajęć w szkole

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.

 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

8. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku

 

posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, które na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D.U. z 2020 r., poz. 2111), odbędą się w okresie  od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r., w Rocznym Planie Pracy Szkoły zmianie ulegają następujące terminy:

- ostateczne ustalenie ocen śródrocznych dla klas I – VI SP odbędzie się w dniu 22.01.2021 r.

​​- klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się  w dniu 26.01.2021 r.

Drodzy Rodzice!

 

 

Stacjonarne funkcjonowanie szkoły zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r., co oznacza, że  w okresie od 30.11.2020 r. do 3.01.2021 r. w Szkole Podstawowej w Bukowie  kształcenie uczniów klas I-VI SP będzie nadal odbywało się w formie zdalnej.
Poza nauką zdalną pozostaje jedynie oddział zerowy, którego praca będzie odbywać się na terenie szkoły.
Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 24.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Zajęcia w formie zdalnej będą realizowane, tak jak dotychczas według planu lekcji, od godz. 7.30, na platformie ZOOM. Lekcje będą trwały do 35 minut, pozostały czas to możliwość konsultacji  z nauczycielem. Zajęcia dla uczniów są obowiązkowe, podlegają ocenianiu. W przypadku problemów technicznych z platformą, uczniowie powinni zgłaszać się do wychowawcy.

 

W okresie od 23.12.2020 r. do 31.12.2020 r. - przewidziana jest przerwa świąteczna, w której nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

O ewentualnych zmianach, dotyczących okresu po 3.01.2021 r., ferii zimowych, czy też terminów dotyczących wystawiania ocen półrocznych, poinformujemy Państwa jak tylko pojawi się podstawa prawna dotycząca wymienionych aspektów.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowie

Regina Pooch

 

 

Aktualności

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Bukowie
    Bukowo 19
    76-010 Polanów
  • (+94) 318-82-97

Galeria zdjęć